Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ZAMKNIJ

 

RegulaminRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu mlody-inzynier.pl

 1. Informacje ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin dotyczy internetowego serwisu z ofertami pracy znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.mlody-inzynier.pl zwanym dalej Serwisem.

3. Usługodawcą jest firma EMPEREMPE Marek Pol, ul. Graniczna 61/41, 40-018 Katowice, będącą zarejestrowaną działalnością w CEIDG, NIP 954-250-08-15, REGON 243700002.

4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem internetowym http://www.mlody-inzynier.pl/regulamin.html.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

7. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności rejestracja i logowanie, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

 1. Rejestracja.

1. Aby zarejestrować się w Serwisie Usługobiorca musi prawidłowo wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

- komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu,

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies,

- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

3. Usługobiorca rejestrując się w Serwisie oświadcza, że:

- akceptuje Regulamin Serwisu i zobowiązuje się go przestrzegać,

- jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

- podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę,

- wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, jego partnerów handlowych oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

4. Rejestracja jest obowiązkowa w momencie gdy Użytkownik ma zamiar założyć swoje konto Inżyniera w Serwisie lub ma zamiar założyć konto Pracodawcy oraz publikować oferty pracy.
W przypadku przeglądania tylko istniejących ogłoszeń rejestracja nie jest wymagana.

 1. Konto.

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto.

2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora (adresu email) oraz hasła dostępu.

3. Usługobiorca może posiadać nie więcej niż jedno konto.

4. Zabrania się udostępniania identyfikatora oraz hasła dostępu osobom trzecim, a co za tym idzie zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników.

5. Założenie konta jest w pełni dobrowolne i Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć pisemny wniosek o wyrejestrowanie swojego konta.

6. W szczególnych przypadkach, takich jak nieprzestrzeganie Regulaminu, podanie fałszywych danych, udostępnianie swojego konta osobom trzecim, zamieszczanie w ogłoszeniach treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu opłat.

 1. Usługi Serwisu.
  1. Podstawową usługą Serwisu jest publikacja na jego łamach ofert pracy, stażu oraz praktyk dla inżynierów, absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych. W ramach Serwisu możliwe jest również utworzenie konta Inżyniera w Serwisie osoby poszukującej pracy.

 1. Osoba zakładająca konto Inżyniera może zdecydować czy chce otrzymywać mailing z ofertami pracy od pracodawców oraz wybrać branże, które ją interesują.

3. Serwis umożliwia również publikację informacji oraz reklam na zlecenie firm trzecich.

4. Korzystanie z Serwisu może być częściowo lub w całości odpłatne.

5. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca będzie informował na łamach Serwisu.

6. W kwestii zamieszczenia na łamach Serwisu reklamy prosimy o kontakt wybierając na stronie głównej zakładkę Kontakt a następnie wysyłając zapytanie o temacie: Współpraca i reklama .

7. Zakres usług świadczonych przez Serwis w każdym czasie może się zmienić. W przypadku zmian aktualnie świadczonych usług Usługobiorcy zostaną poinformowani przynajmniej 1 dzień roboczy przed wprowadzeniem zmian.

8. W przypadku usług odpłatnych lub częściowo odpłatnych Serwis nie zwraca dokonanych opłat poza przypadkiem, kiedy ponosi wyłączną winę za nienależyte wykonanie swojego zobowiązania związanego z daną usługą.

 1. Informacje dotyczące ogłoszeń.

1. Aby móc dodawać w Serwisie ogłoszenia konieczna jest rejestracja i założenie konta Pracodawcy (patrz punkt 2 i 3 Regulaminu).

2. Ogłoszenie Usługobiorcy zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty. W przypadku ogłoszeń darmowych publikacja następuje automatycznie.

3. Wszelkie informacje dotyczące wybranego przez Usługobiorcę typu ogłoszenia, takie jak np. cena, czas emisji, Usługodawca zamieszcza na łamach Serwisu.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do kontroli treści ogłoszeń.

5. Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia płatnego niezgodnego z Regulaminem, Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia ogłoszenia bez zwrotu poniesionych kosztów przez Usługobiorcę.

7. Usługobiorca w przypadku usunięcia przez siebie zamieszczonego ogłoszenia nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów w żadnej części.

8. Ogłoszenia Wyróżnione oraz Wyróżnione Plus wyświetlane są na stronie głównej Serwisu w sposób losowy tzn. jeżeli łączna liczba ogłoszeń tego typu przekroczy w Serwisie 10 sztuk, na stronie głównej wyświetlonych zostanie 10 losowo wybranych ogłoszeń.

Wraz z każdą kolejną odsłoną strony głównej Serwisu odbywa się kolejne losowanie.

9. W przypadku gdy wybrany przez Usługobiorcę typ ogłoszenia umożliwia dodanie loga firmy, logo to może być wyświetlane (oprócz strony z ogłoszeniem) na stronie głównej w tzw. ”ruchomym pasku„ prezentującym firmy aktualnie zamieszczające ogłoszenia w Serwisie oraz na listach ofert pracy prezentowanych w serwisie.

10. W przypadku wybrania przez Usługobiorcę ogłoszenia Darmowego (nieposiadającego opcji publikacji w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter) zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia go w portalach społecznościowych w przypadku gdy jest to oferta skierowana do studentów, absolwentów kierunków uczelni technicznych.

11. Serwis nie odpowiada w żaden sposób i w żadnym zakresie za treści przekazywanych i opublikowanych na łamach serwisu ogłoszeń i innych publikacji.

 1. Warunki płatności.

1. Płatności za zamieszczane w Serwisie ogłoszenia odbywają się zgodnie z cennikiem, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub też w szczególnych przypadkach za pomocą zwykłych przelewów bankowych.

2. Płatności za zamieszczane w Serwisie reklamy odbywają się zgodnie z indywidualnie przygotowaną przez Usługodawcę ofertą handlową i są przeprowadzane za pomocą zwykłych przelewów bankowych.

3. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto. Usługodawca nie jest płatnikiem VAT.

4. Usługodawca zobowiązuje się wystawić rachunek i przesłać go do 7 dni roboczych w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym.

5. Na wyraźną prośbę Usługobiorcy, Usługodawca zobowiązuje się przesłać rachunek w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

 1. Reklamacje.

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na stronie głównej Serwisu.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania od Usługobiorcy.

4. Po rozpatrzeniu przez Usługodawcę reklamacji, Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej o podjętej przez Usługodawcę decyzji.

 1. Dane osobowe.

1. Serwis w ramach świadczonych Usług przetwarza dane osobowe swoich Użytkowników.

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Usługodawca, jako administrator danych osobowych Usługobiorców dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

4. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

 1. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.

4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015.

 
 

Night drivers Katowice  |  archiwum ofert  |  lista pracodawców  |  regulamin  |  reklama  |  pliki cookies  |  kontakt  |